Wat is een Koolstofvoetafdruk?

Een koolstofvoetafdruk is een instrument dat wordt gebruikt door bedrijven, gemeenten en andere organisaties om de hoeveelheid broeikasgasemissies te meten die vrijkomen als gevolg van hun activiteiten. Doorgaans omvat de balans alle directe en indirecte CO2-emissies die verband houden met de productie van goederen en diensten, energieverbruik, mobiliteit, afvalbeheer en andere activiteiten. Een negatieve koolstofvoetafdruk betekent dat er meer CO2-emissies worden bespaard en vastgelegd dan vrijgegeven, waardoor het een cruciaal instrument is in de strijd tegen klimaatverandering.

Verschil tussen een Koolstofvoetafdruk en Ecologische Voetafdruk

Een koolstofvoetafdruk mag niet worden verward met een ecologische voetafdruk. Het laatste is een meer omvattend concept dat niet alleen CO2-emissies in overweging neemt, maar ook andere milieuaspecten zoals waterverbruik, landgebruik, bodemerosie en gebruik van chemische middelen. De koolstofvoetafdruk is echter een cruciaal onderdeel en kan bijdragen aan het verminderen van de algehele ecologische voetafdruk van een organisatie.

Waarom is de Koolstofvoetafdruk Belangrijk?

Het kennen van je koolstofvoetafdruk is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties in staat stelt hun klimaatimpact te beoordelen en te verminderen. Door de gebieden te identificeren waar de meeste broeikasgasemissies worden vrijgegeven, kunnen maatregelen worden genomen om CO2-emissies te verminderen en besparingen te realiseren. De balans vormt ook de basis voor het stellen van goed gefundeerde reductiedoelen en is daarom een essentieel element van duurzaamheidsmanagement; en de koolstofvoetafdruk heeft ook economische betekenis, omdat bedrijven hun bedrijfskosten duurzaam kunnen verlagen door gerichte energie- en hulpbronbesparingen. Bovendien kan een negatieve koolstofvoetafdruk het imago van een bedrijf verbeteren en het vertrouwen winnen van consumenten die steeds meer bewust zijn van duurzame producten en diensten.

Hoe wordt de Koolstofvoetafdruk Berekend?

Om de koolstofvoetafdruk van een bedrijf te berekenen, moeten verschillende factoren in overweging worden genomen. De berekening moet alle emissiebronnen vastleggen die verantwoordelijk zijn voor broeikasgasemissies. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes. Scope 1 omvat alle directe emissies van bedrijfseigen bronnen zoals bedrijfsvoertuigen of airconditioning. Scope 2 omvat alle indirecte emissies die voortvloeien uit de opwekking van ingekochte energie. Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die worden veroorzaakt door de activiteiten van het bedrijf, zoals zakelijke reizen of leveranciersproductie.

Hoe wordt de Koolstofvoetafdruk gemeten?

Om de koolstofvoetafdruk te meten, moeten emissiebronnen worden vastgelegd en gekwantificeerd. Activiteitsgegevens, zoals elektriciteitsverbruik of het aantal gereden kilometers, worden omgezet in CO2-equivalenten. Deze conversie wordt gemaakt met behulp van emissiefactoren die rekening houden met het klimaateffect van verschillende broeikasgassen.

Het is essentieel om gegevensbronnen, aannames, schattingen en emissiefactoren te documenteren om de kwaliteit en consistentie van berekeningen in latere jaren te waarborgen. Een Excel-spreadsheet kan een nuttig hulpmiddel zijn voor het verzamelen van gegevens uit verschillende afdelingen en belanghebbenden. Voor een succesvolle meting van de koolstofvoetafdruk moet het bedrijf ook de systeemgrenzen definiëren voor het meten van de CO2-voetafdruk. Dit zorgt ervoor dat alle relevante emissiebronnen worden vastgelegd en gekwantificeerd. De systeemgrenzen moeten transparant en geloofwaardig zijn om een soepel proces te garanderen. Sommige bedrijven nemen bijvoorbeeld ook leveranciers op in hun CO2-administratie om de milieueffecten van productie en transport te beoordelen.

cashew-plant-fruit-and-leaves.jpg

Samenvatting van de Milieueffecten van de Koolstofvoetafdruk

De koolstofvoetafdruk van een bedrijf heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, met name op het gebied van klimaatverandering, het verbruik van hulpbronnen, verlies aan biodiversiteit en economie.

Impact van de Koolstofvoetafdruk op het Milieu

De koolstofvoetafdruk van een bedrijf heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu, met name op het gebied van klimaatverandering, resourceverbruik, biodiversiteitsverlies en economische aspecten.

Klimaatverandering

Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging voor zowel het milieu als de maatschappij. De CO2-uitstoot van een bedrijf heeft directe invloed op de bijdrage aan klimaatverandering, die wordt geassocieerd met extremere weersomstandigheden, stijgende zeeniveaus en veranderingen in ecosystemen die de biodiversiteit kunnen aantasten.

Resourceverbruik

De consumptie van fossiele brandstoffen die leidt tot CO2-uitstoot gaat vaak gepaard met een hoog verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van CO2-uitstoot kan tevens resulteren in een verlaging van het resourceverbruik en daarmee een vermindering van de algehele milieubelasting.

Biodiversiteitsverlies

Biodiversiteitsverlies is een belangrijk aspect dat wordt meegenomen bij het berekenen van de koolstofvoetafdruk. Klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende veranderingen in ecosystemen kunnen de biodiversiteit beïnvloeden en in sommige gevallen leiden tot het verlies van diersoorten. Bedrijven kunnen een rol spelen bij het verminderen van dit verlies door hun CO2-uitstoot te verminderen en duurzame bedrijfspraktijken te omarmen.

Economische Impact

De koolstofvoetafdruk heeft ook economische gevolgen. Steeds meer milieubewuste consumenten en investeerders geven de voorkeur aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Het verminderen van CO2-uitstoot kan bovendien leiden tot kostenbesparingen door de implementatie van energie-efficiënte technologieën en processen.

Door bewust om te gaan met de koolstofvoetafdruk kunnen bedrijven positieve milieu- en economische effecten bereiken, terwijl ze bijdragen aan een duurzamere toekomst.

dilmah-solar-panels.jpg

Wat je kunt doen om je CO2-voetafdruk te verkleinen?

Er zijn veel maatregelen te nemen, zoals:

Een Duurzamere Levensstijl

Kies milieuvriendelijk transport. Verbeter energie-efficiëntie. Voorkom verspilling en recycle.

Maatregelen op Beleidsniveau

Voer een CO2-belasting in om het verbruik van fossiele brandstoffen duurder te maken en hernieuwbare energie te stimuleren. Start programma's om investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te bevorderen. Stel wetten en voorschriften vast om CO2-emissies in verschillende sectoren, zoals transport, gebouwen en industrie, te beperken.

Bedrijfsverantwoordelijkheid voor Milieuvriendelijke Praktijken

Verbeter de energie-efficiëntie binnen de organisatie. Bevorder duurzaamheid in de toeleveringsketen, rekening houdend met hernieuwbare materialen en eerlijke arbeidsomstandigheden. Compenseer CO2-emissies via initiatieven zoals herbebossingsprojecten of de aankoop van CO2-certificaten. Implementeer milieuvriendelijke productieprocessen. Zorg voor transparantie en rapportage van CO2-emissies, en stel reductiedoelen vast.

MJF-Charitable-Foundation-Providing-clean-water-for-families-in-Dilmah-plantations 2.webp

Dilmah's weg naar CO2-Neutraliteit

Dilmah Tea heeft zich het ambitieuze doel gesteld om een negatieve CO2-balans te bereiken. Hiervoor zijn allerlei maatregelen genomen die gericht zijn op het verminderen en uiteindelijk elimineren van de CO2-voetafdruk.

dilmah-climate-research-centre.jpg

Enkele maatregelen die Dilmah Tea heeft genomen om de koolstofvoetafdruk te verbeteren, zijn onder andere:

  1. Koolstofcompensatieprogramma's

Dilmah Tea heeft een koolstofcompensatieprogramma gelanceerd om onze koolstofvoetafdruk te verminderen. Dit omvat het gebruik van hernieuwbare energie, meerdere Dilmah Conservation-projecten en de aankoop van CO2-certificaten via door de VN goedgekeurde schone ontwikkelingsmechanismen (CDM). Met deze initiatieven worden de emissies berekend en gecompenseerd die voortkomen uit theeteelt, plukken, verwerken, transport en verpakking, waardoor het volledige productassortiment van Dilmah koolstofneutraal wordt gemaakt tot aan de bestemmingshavens van alle overzeese markten.

  1. Gebruik van Biochar

Dilmah Conservation maakt gebruik van biochar op alle theevelden om koolstof in de grond op te slaan en de opbrengst en kwaliteit van thee te verbeteren. Biochar, afkomstig van organisch afval dat anders op stortplaatsen zou belanden, verhoogt het koolstofgehalte in de grond en verbetert de bodemvruchtbaarheid. conservation forest restoration

  1. Zonne-energie, Waterkracht en Windenergie

Dilmah Tea heeft twee zonneparken geïnstalleerd op het hoofdkantoor in Peliyagoda, Sri Lanka, om het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen. Daarnaast heeft Dilmah Conservation in maart 2017 twee waterkrachtcentrales geïnstalleerd op de landgoederen Queensberry en Craighead. De elektriciteitsopwekking door waterkracht begon in Craighead in juli 2018 en in Queensberry in augustus/september 2018. Op dit moment exploiteert Dilmah 4 waterkrachtcentrales met een gecombineerde capaciteit van 260 kW. Het gebruik van hernieuwbare energie helpt de CO2-voetafdruk van Dilmah Tea te verminderen en bespaart tegelijkertijd op energiekosten.

  1. Afvalvermindering en Recycling

Dilmah Tea werkt actief aan het verminderen, recyclen en hergebruiken van afval. Een benadering omvat het recyclen van plastic afval uit het verpakkingsproces van thee in de recyclingfaciliteit. Dilmah Recycling transformeert gerecycled plastic tot zowel decoratieve als bouwmaterialen om afval te minimaliseren.

  1. Energie-efficiëntie

Wij zetten ons in voor het verbeteren van de energie-efficiëntie in onze fabrieken. Dit omvat het aannemen van innovatieve technologieën, zoals een prototype houtdroger aangedreven door biomassa. Dilmah Tea heeft ook energiebesparende maatregelen geïmplementeerd, zoals LED-verlichting, en het monitoren van energieverbruik en verliezen, om de algehele energievraag te verminderen.

  1. Optimalisatie van Transport

Dilmah Tea richt zich op het optimaliseren van transport- en logistieke processen om CO2-emissies in zijn toeleveringsketens te verminderen. Wij maken gebruik van energiezuinige voertuigen en streven naar minimalisatie van brandstofverbruik door optimalisatie van transportroutes. Bovendien heeft Dilmah Tea het gebruik van zeevervoer, in vergelijking met luchtvracht, verhoogd om emissies te minimaliseren.

  1. Samenwerking met Leveranciers

Dilmah Tea werkt nauw samen met zijn leveranciers om duurzaamheid in de hele waardeketen te bevorderen. We hebben specifieke trainingsprogramma's en richtlijnen ontwikkeld voor leveranciers om hen te helpen hun CO2-emissies te verminderen en duurzamere praktijken te omarmen.

Conclusie

In dit artikel hebben we het belang van duurzaamheid in de zakelijke context verkend, met de focus op Dilmah Tea als voorbeeld. Dilmah Tea, als toonaangevende producent van Ceylon-thee, heeft zich het ambitieuze doel gesteld om een negatieve CO2-balans te bereiken en heeft een reeks initiatieven geïmplementeerd om dit doel te bereiken. Deze initiatieven omvatten programma's voor koolstofcompensatie, het gebruik van biochar om de koolstofinhoud in de bodem te verbeteren, de installatie van zonneparken, inspanningen voor afvalvermindering en recycling, verbeteringen in energie-efficiëntie, optimalisatie van transport, en samenwerking met leveranciers om duurzaamheid te bevorderen.

In de toekomst zullen bedrijven steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor het actief bevorderen van duurzaamheid en het handelen op een milieubewuste manier. Dilmah Tea wil het goede oorbeeld geven van hoe bedrijven verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen werken aan een duurzame toekomst. Als consumenten kunnen we bijdragen aan deze ontwikkeling door bewust te kiezen voor milieuvriendelijke producten en bedrijven te ondersteunen die zich inzetten voor duurzaamheid.

smiling-woman-tea-picker.jpg